Regulamin dodawania opinii w serwisie www.arkanazdrowia.pl

 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.arkanazdrowia.pl, prowadzony i będący własnością Usługodawcy.
 2. Usługodawca – Tomasz Bołoz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Damtox Tomasz Bołoz z siedzibą w Warszawie (01-445) przy ul. Erazma Ciołka 17 lok. 309, posiadający nr NIP: 6482628207, REGON: 146048077, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 4. Użytkownik – osoba, która zamieszcza opinie w Serwisie.
 5. Opinia – jakikolwiek fragment informacji umieszczony przez Użytkownika w Serwisie, w zakładce Blog.
 6. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników.
 7. Zamieszczenie przez Użytkownika opinii w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że udostępnione przez niego informacje, zostają zamieszczone w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Umieszczenie opinii Użytkownika następuje przy użyciu formularza, znajdującego się na stronie www.arkanazdrowia.pl w zakładce Blog, po akceptacji regulaminu i polityki prywatności.
 9. W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien podać prawidłowe dane. Dane te to w szczególności:
  1. adres e-mail,
  2. swoje imię (podpis),
  3. adres internetowy swojej strony.
 10. Podany przez Użytkownika adres e-mail nie jest widoczny dla innych osób.
 11. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik udziela Usługodawcy bezterminowej licencji na jej wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 12. Po dodaniu opinii Użytkownikowi nie przysługuje prawo edycji zamieszczonych przez siebie informacji. Jednakże, w oparciu o licencję, jakiej Użytkownik udziela poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, wypowiedzi mogą być w dalszym ciągu dostępne w Serwisie z taką zmianą, iż nie zostanie wskazane, od jakiej osoby pochodzą.
 13. Użytkownik oświadcza, że zamieszczona wypowiedź jest jego autorstwa, została napisana samodzielnie i nie narusza obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich.
 14. Usługodawca nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, w szczególności, gdy:
  • naruszają obowiązujące przepisy prawa bądź są w formie obraźliwej lub wulgarnej,
  • Internauta zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym,
  • zawierają odnośniki do innych stron internetowych,
  • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
  • naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem zamieszczającym opinie pod pozostawionym adresem e-mail.
 16. Dodanie opinii musi być poprzedzone akceptacją niniejszego Regulaminu, tym samym Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego postanowieniami.
 17. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać przez formularz kontaktowy w serwisie.
 18. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 19. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich publikacji w Serwisie, o czym Użytkownicy zostaną uprzednio poinformowani.
 20. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.